Kế hoạch thi kết thúc HP Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Triết học Mác-Lênin HKI, 2022-2023

    Căn cứ Công văn số 658/KT-ĐG&CNKQ của Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN ngày 29 tháng 11 năm 2022 về việc Kế hoạch thi kết thúc các học phần chung học kỳ I năm học 2022-2023, phòng Đào tạo thông báo một số thông tin như sau:

1. Thời gian sinh viên đăng ký ca thi:

Đợt thi Mã học phần Tên học phần Thời gian
Mở cổng Đóng cổng
Đợt 1 PHI1006 Triết học Mác – Lênin 09h00,

04/12/2022

17h00,

09/12/2022

PEC1008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Đợt 2 PHI1006 Triết học Mác – Lênin 09h00, 24/12/2022 17h00, 28/12/2022

2. Lịch thi kết thúc học phần:

Đợt thi Mã học phần Tên học phần Hình thức thi Địa điểm thi Thời gian
Đợt 1 PHI1006 Triết học Mác – Lênin Thi trên máy Trung tâm Khảo thí, ĐHQGHN –
Nhà C1T, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
12-15/12/2022
PEC1008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin
Đợt 2 PHI1006 Triết học Mác – Lênin 04-10/01/2023

Lưu ý:

  • Sinh viên xem hướng dẫn về thủ tục dự thi và thực hiện đăng ký ca thi tại website https://hpc.vnu.edu.vn/, thời gian thi không trùng với lịch thi các học phần khác mà Nhà trường đã thông báo. Sinh viên bắt buộc đăng ký mới được dự thi.
  • Sau khi kết thúc đăng ký ca thi, sinh viên kiểm tra lại thông tin đăng ký thi tại website https://hpc.vnu.edu.vn/.
  • Trung tâm khảo thí, ĐHQGHN tiếp nhận và hỗ trợ sinh viên có phát sinh trong quá trình đăng ký ca thi vào giờ hành chính của các ngày đăng ký mở cổng đăng ký ca thi tại địa chỉ: [VNU-CET] SINH VIÊN THI HỌC PHẦN CHUNG | Facebook.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan