Điều chỉnh thông tin các học phần trong các CTĐT đại học ban hành từ năm 2019 đến năm 2021

    Căn cứ Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) về việc ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

    Căn cứ Quyết định số 985/NQ-HĐT ngày 08 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường ĐHCN;

    Căn cứ Quyết định số 5115/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học ở ĐHQGHN;

    Căn cứ Quyết định số 1111/QĐ-ĐHQGHN ngày 04 tháng 04 năm 2018 của Giám đốc ĐHQGHN về việc ban hành Quy định về mở mới và điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ đại học ở ĐHQGHN;

    Căn cứ các Quyết định Ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học các năm 2019-2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN;

   Căn cứ Quyết định số 616/QĐ-ĐT ngày 17 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHCN về việc ban hành Quy định về học phần tương đương và học phần thay thế trong các chương trình đào tạo trình độ đại học;

    Nhà trường ban hành Quyết định 1171/QĐ-ĐT điều chỉnh thông tin các học phần trong các chương trình đào tạo trình độ đại học ban hành từ năm 2019 đến năm 2021 tại Trường ĐHCN (Danh sách).

    Theo đó, Quyết định có hiệu lực kể từ năm học 2022-2023.

Bài viết liên quan