Điều chỉnh giảng viên giảng dạy học kỳ I năm học 2017-2018

     Căn cứ đề nghị của Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa và Khoa Vật lý kỹ thuật và Công nghệ nano về việc điều chỉnh giảng viên giảng dạy trong học kỳ I năm học 2017-2018, Phòng Đào tạo thông báo như sau:

Mã học phần Học phần TC

 lớp học phần

Giảng viên

đã thông báo

Giảng viên điều chỉnh Thời gian bắt đầu thực hiện
EPN2014 Vật lý bán dẫn và linh kiện 2 EPN2014 1 GS.TS. Nguyễn Năng Định

TS. Phạm Thị Thu Trang

GS.TS. Nguyễn Năng Định Tuần đầu học kỳ
EPN3030 Thực tập chuyên đề Công nghệ nano 3 EPN3030 1 TS. Phạm Thị Thu Trang

TS. Đặng Đình Long

ThS. Lê Việt Cường

ThS. Nguyễn Thị Minh Hồng

PGS.TS. Nguyễn Phương Hoài Nam

TS. Đặng Đình Long

ThS. Lê Việt Cường

ThS. Nguyễn Thị Minh Hồng

EPN3035 Vật liệu bán dẫn cấu trúc nano 2 EPN3035 1 GS.TS. Nguyễn Năng Định

TS. Phạm Thị Thu Trang

GS.TS. Nguyễn Năng Định
INT3401 Trí tuệ nhân tạo 3 INT3401 2 TS. Nguyễn Văn Vinh TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh
EMA2006 Matlab và ứng dụng 3 EMA2006 2 (N3) ThS. Nguyễn Cao Sơn ThS. Đỗ Huy Điệp Tuần 2 học kỳ
INT1003 Tin học cơ sở 1 2 INT1003 1 (N1,2,3) TS. Nguyễn Văn Thắng ThS. Đỗ Huy Điệp
INT1003 Tin học cơ sở 1 2 INT1003 2 (N1,2,3) TS. Nguyễn Văn Thắng KS. Nguyễn Văn Tùng
INT1003 Tin học cơ sở 1 2 INT1003 4 (N1,2) TS. Nguyễn Văn Thắng ThS. Cao Văn Mai
INT1006 Tin học cơ sở 4 3 INT1006 21 (N2) TS. Bùi Ngọc Thăng CN. Nguyễn Xuân Đức Tuần 4 học kỳ

                            Trân trọng thông báo./.

Bài viết liên quan