Đề nghị xác nhận thông tin sinh viên khóa QH-2016-I/CQ

     Thực hiện kế hoạch năm học 2019-2020, Trường Đại học Công nghệ triển khai việc hoàn thiện các thủ tục cuối khóa đối với sinh viên Khóa QH-2016-I/CQ. Phòng Công tác sinh viên gửi đến các đơn vị và toàn thểsinh viên khóa QH-2016-I/CQ “Danh sách thông tin cá nhân sinh viên khóa K61” và đề nghị:

      Sinh viên rà soát lại toàn bộ thông tin về: Mã số sinh viên, Họ tên, Ngày, Tháng, Năm sinh, Giới tính, Nơi sinh, Lớp.

      Nếu sinh viên nào có thông tin bị sai hoặc hiện tại đã thay đổi so với danh sách mà Nhà trường gửi thì liên hệ trực tiếp với Phòng Công tác sinh viên để làm thủ tục xác thực và điều chỉnh.Nếu sinh viên nào không có phản hồi thì coi như thông tin Nhà trường gửi là đúng và sinh viên sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về dữ liệu cá nhân của mình đến khi tốt nghiệp.

    Thời hạn để sinh viên gửi phản hồi điều chỉnh: trước thứ Sáu ngày 22/05/2020.

   Sau ngày 22/05/2020, nếu sinh viên không gửi phản hồi thì coi như thông tin sinh viên trong Danh sách SV Nhà trường gửi là hoàn toàn đúng và Nhà trường sẽ sử dụng các thông tin này để in trên bằng tốt nghiệp của sinh viên.

   Kính đề nghị các Ban chủ nhiệm Khoa đôn đốc sinh viên nghiêm túc thực hiện.

   Trân trọng thông báo!

         

Bài viết liên quan