Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật viễn thông

1. Chun đầu ra v kiến thc

 • CĐR 1: Vận dụng được hệ thống tri thức về nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hóa Hồ Chí Minh, những nội dung cơ bản của đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trên một số lĩnh vực cơ bản của đời sống xã hội..
 • CĐR 2: Vận dụng được các kiến thức về phương pháp luận nghiên cứu khoa học vào việc giải quyết các vấn đề của chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 3: Vận dụng được kiến thức chuyên ngành bằng tiếng Anh trong các công việc liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông, có thể phân tích, đánh giá, viết báo cáo liên quan đến chuyên môn, có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện vấn đề chuyên môn bằng ngoại ngữ.
 • CĐR 4: Vận dụng được các kiến thức thực tế và lý thuyết sâu rộng, tiên tiến trong lĩnh vực Viễn thông, các kiến thức chuyên sâu liên quan để phục vụ cho học tập và nghiên cứu chuyên sâu hơn và trong công việc.
 • CĐR 5: Tổng hợp được các kiến thức chuyên ngành nâng cao và các phương pháp, công cụ mô phỏng phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu, làm chủ các công nghệ mới liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 6: Tổng hợp được các kiến thức chuyên ngành nâng cao vào việc thiết kế, tiến hành các thí nghiệm, phân tích và giải thích dữ liệu nhằm phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu chuyên sâu các vấn đề khoa học trong chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 7: Đánh giá được các vấn đề kỹ thuật trong chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông; tổng hợp các kiến thức lý thuyết chuyên sâu vào thực tiễn nghề nghiệp và phát triển các kỹ thuật mới, tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ.
 • CĐR 8: Vận dụng được các kiến thức của các lĩnh vực khoa học cơ bản và kỹ thuật liên quan vào giải quyết các vấn đề khoa học chuyên sâu của chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông
 • CĐR 9: Vận dụng được các kiến thức, kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông vào việc giải quyết các vấn đề khoa học, thực tế mới trong các lĩnh vực nghiên cứu liên quan khác.
 • CĐR 10: Vận dụng được những hiểu biết về đổi mới sáng tạo liên quan tới các công nghệ tiên tiến, các nghiên cứu học thuật và nghề nghiệp trong chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 11: Vận dụng được các kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 12: Đánh giá được các tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội toàn cầu.

2. Chuẩn đầu ra về kĩ năng

 • CĐR 13: Có kỹ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề một cách khoa học, hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo, có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 14: Truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.
 • CĐR 15: Tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến như lựa chọn, thẩm định, tổ chức thực hiện các dự án nhỏ thuộc chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 16: Nghiên cứu phát triển, cải tiến nâng cao hiệu quả nghề nghiệp, lựa chọn cách thức giải quyết tối ưu cho những vấn đề gặp phải trong học thuật và nghề nghiệp liên quan lĩnh vực Viễn thông.
 • CĐR 17: Sử dụng thành thạo các công cụ công nghệ, các kỹ thuật hiện đại, các phần mềm và các ngôn ngữ lập trình một cách sáng tạo, hiệu quả phục vụ mục đích học tập và nghiên cứu chuyên sâu.
 • CĐR 18: Có kỹ năng ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, đáp ứng tốt nhu cầu về giao tiếp, xử lý tình huống tại các môi trường có sử dụng tiếng Anh. Có thể áp dụng những kiến thức tiếng Anh chuyên ngành vào học tập và nghiên cứu.

3. Về mức tự chủ và trách nhiệm

 • CĐR 19: Chủ động nghiên cứu, đưa ra những sáng kiến quan trọng, sáng tạo trong chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 20: Thích nghi, tự định hướng và hướng dẫn người khác.
 • CĐR 21: Đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia trong chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.
 • CĐR 22: Quản lý, đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn trong chuyên ngành Kỹ thuật viễn thông.

Bài viết liên quan