Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện tử

1. Chuẩn đầu ra về kiến thức

 • CĐR 1: Vận dụng được hệ thống tri thức về các loại hình thế giới quan và phương pháp luận triết học, đặc biệt là triết học Mác – Lênin; Hiểu sâu một số nội dung triết học quan trọng, cơ bản nhất được chọn lọc như con người trong cách mạng khoa học – công nghệ; quan niệm về quy luật trong lịch sử tư tưởng nhân loại và vấn đề nhận thức quy luật vận động của xã hội hiện nay
 • CĐR 2: Phân tích kiến thức cơ bản trong ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, như Thiết kế các hệ cơ điện tử; Các thiết bị cảm biến và cơ cấu chấp hành; Các hệ thống điều khiển nhúng; Kỹ thuật điện – điện tử, chế tạo máy, đo lường cảm biến…;
 • CĐR 3: Vận dụng được kiến thức nền tảng về toán học trong cơ học ứng dụng như: phương pháp số, các phương pháp giải tích gần đúng, xử lý tín hiệu số, v.v. làm cơ sở cho các giải pháp kỹ thuật;
 • CĐR 4: Vận dụng được các kiến thức nền tảng của công nghệ thông tin áp dụng đưa ra các giải pháp kỹ thuật;
 • CĐR 5: Phân tích và đánh giá được các kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử trong nghiên cứu hàn lâm và phát triển các hệ thống, sản phẩm, giải pháp giải quyết các vấn đề thực tế phục vụ sản xuất, kinh doanh, xã hội;
 • CĐR 6: Phân tích về xu hướng, tiềm năng ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử và các cơ hội phát triển nghề nghiệp.

2. Chuẩn đầu ra về kỹ năng

 • CĐR 7: Có năng lực phản biện, phân tích, tổng hợp và đánh giá dữ liệu, thông tin một cách khoa học và tiên tiến;
 • CĐR 8: Đạt kỹ năng sử dụng ngoại ngữ bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam;
 • CĐR 9: Thành thạo kỹ năng nghiên cứu khoa học, có kỹ năng truyền đạt tri thức dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác;
 • CĐR 10: Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực Kỹ thuật cơ điện tử;
 • CĐR 11: Đạt kỹ năng tổ chức, quản trị và quản lý các hoạt động nghề nghiệp tiên tiến;
 • CĐR 12: Khai thác các công cụ, thư viện lập trình và phần mềm chuyên ngành phổ biến về Kỹ thuật cơ điện tử;
 • CĐR 13: Nhận dạng, mô hình hóa các bài toán thực tế sử dung các kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật cơ điện tử như Hệ thống cơ điện tử, Chế tạo thiết bị, Đo lường điều khiển, Vi xử lý, vi điều khiển, lập trình PLC…, từ đó đề xuất và xây dựng các giải pháp kỹ thuật phù hợp;
 • CĐR 14: Vận dụng kỹ năng làm việc trong các môi trường cộng tác: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày, kỹ năng viết báo cáo, kỹ năng hợp tác, phối hợp theo nhóm;
 • CĐR 15: Vận dụng kỹ năng cập nhật các công nghệ, kiến thức mới chuyên ngành và nhận thức về vai trò của học tập suốt đời.

3. Chuẩn đầu ra về mức tự chủ và chịu trách nhiệm

 • CĐR 16: Phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị, đồng thời bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn;
 • CĐR 17: Tự định hướng và hướng dẫn người khác về các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo;
 • CĐR 18: Tự định hướng, thích nghi với môi trường nghề nghiệp thay đổi; đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ;
 • CĐR 19: Có năng lực lãnh đạo và quản lý trong hoạt động chuyên môn;
 • CĐR 20: Có đạo đức nghề nghiệp; tuân thủ sự liêm chính, các quy định pháp luật và chuẩn mực xã hội.

Bài viết liên quan