Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (CLC TT23)

1. Chương trình đào tạo dành cho khoá QH-2022 trở đi:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

– Nội dung chương trình đào tạo 

2. Chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho khoá QH-2019 trở đi:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

– Nội dung chương trình đào tạo 

3. Chương trình đào tạo chất lượng cao dành cho khoá QH-2016 đến QH-2018:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

– Nội dung chương trình đào tạo 

4. Chương trình đào tạo chuẩn quốc tế dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

– Nội dung chương trình đào tạo 

5. Chương trình đào tạo chuẩn dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

– Nội dung chương trình đào tạo 

 

Bài viết liên quan