Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông

  1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo:                           134 tín chỉ

Khối kiến thức chung:                                                            29 tín chỉ

(Không tính các học phần GDTC,  GDQP-AN và Kĩ năng bổ trợ)

Khối kiến thức theo lĩnh vực: 18 tín chỉ
Khối kiến thức theo khối ngành: 9 tín chỉ
   + Các học phần bắt buộc:       6 tín chỉ  
          + Các học phần tự chọn:        3/6 tín chỉ  
Khối kiến thức theo nhóm ngành: 30 tín chỉ
Khối kiến thức ngành: 48 tín chỉ
          + Các học phần bắt buộc:         12 tín chỉ
          + Các học phần tự chọn 1:      12/33 tín chỉ     
          + Các học phần tự chọn 2:     06/27 tín chỉ     
          + Các học phần bổ trợ:                                                      4/28 tín chỉ
          + Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp:                                                          14 tín chỉ

 2. Khung chương trình đào tạo

Số TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số giờ tín chỉ Mã số học phần tiên quyết
Lý thuyết Thực hành Tự học
I   Khối kiến thức chung

(chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Kĩ năng bổ trợ )

29        
1                              PHI1004 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

Fundamental Principles  of Marxism-Leninism 1

2 24 6    
2                               PHI1005 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

Fundamental Principles  of Marxism-Leninism 2

3 36 9   PHI1004
3                               POL1001 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Ideology

2 20 10   PHI1005
4                               HIS1002 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Revolutionary  Line of the Communist Party of Vietnam

3 42 3   PHI1005
5                                INT1003 Tin học cơ sở 1

Informatics Fundamentals 1

2 10 20    
6                                INT1006 Tin học cơ sở 4

Informatics Fundamentals 4

3 20 23 2 INT1003
7                                FLF2101 Tiếng Anh cơ sở 1

General English 1

4 16 40 4  
8                                FLF2102 Tiếng Anh cơ sở 2

General English 2

5 20 50 5 FLF1105
9                                FLF2103 Tiếng Anh cơ sở 3

General English 3

5 20 50 5 FLF1106
10                             Giáo dục thể chất 1

Physical Education 1

4        
11                             Giáo dục quốc phòng – an ninh 1

Homeland Defense and Security Education 1

8        
12                             Kỹ năng bổ trợ

Soft Skills

3        
II   Khối kiến theo lĩnh vực 18        
13                           MAT1093 Đại số

Algebra

4 45 15    
14                           MAT1041 Giải tích 1

Calculus 1

4 45 15    
15                           MAT1042 Giải tích 2

Calculus 2

4 45 15   MAT1041
16                           PHY1100 Cơ – Nhiệt

Mechanical and Heat

3 32 10 3  
17                           PHY1103 Điện – Quang

Electricity and Optics

3 32 10 3 PHY1100
III   Khối kiến thức theo khối ngành

(Công nghệ Thông tin và Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông)

9        
III.1   Các học phần bắt buộc 6        
18                           ELT2035 Tín hiệu và hệ thống

Signals and systems

3 45     MAT1093
19                           INT2203 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Data structure and algorithms

3 30 15   INT1006
III.2   Các học phần tự chọn 3/6        
20                           ELT2029 Toán trong Công nghệ

Engineering Mathematics

3 45     MAT1093
21                           MAT1101 Xác suất thống kê

Probability and Statistics

3 45     MAT1041
IV   Khối kiến thức theo nhóm ngành

(Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông)

30        
22                           MAT1099 Phương pháp tính

Calculus Methods

3 45      
23                         + ELT2028 Chuyên nghiệp trong Công nghệ

Professional in Technology

2 30      
24                           ELT2030 Kỹ thuật điện

Electrical Engineering

3 45     PHY1103
25                           ELT2031 Mô hình hóa và mô phỏng

Modeling and Simulation

2 20 10   INT1006
26                           ELT2032 Linh kiện điện tử

Electronics Devices

3 45     PHY1103
27                           ELT2040 Điện tử tương tự

Analog Electronics

3 45     PHY1103
28                           ELT2041 Điện tử số

Digital Electronics

3 45     PHY1103
29                           ELT2036 Kỹ thuật điện từ

Electromagnetics Engineering

3 45     MAT1093
30                           ELT3144 Xử lý tín hiệu số

Digital Signal Processing

4 45 15   MAT1093
31                           ELT3102 Thực tập điện tử tương tự

Analog Electronic Engineering Practice

2   30   ELT2040
32                           ELT3103 Thực tập điện tử số

Digital Electronic Engineering Practice

2   30   ELT2041
V   Khối kiến thức ngành 48        
V.1   Các học phần bắt buộc 12        
33                           ELT3043 Truyền thông

Communications

3 45      
34                           ELT3046 Mạng truyền thông máy tính 1

Computer Communications Networks 1

3 30 15   ELT2030
35                           ELT3047 Kiến trúc máy tính

Computer Architecture

3 45     INT1006
36                           ELT3051 Kỹ thuật điều khiển

Control Engineering

3 45     ELT2035
V.2   Các học phần tự chọn 1 12/33

 

       
37                           ELT3067 Truyền thông quang

Optical Communication

3 45     PHY1103
38                           ELT3094 Nhập môn Xử lý tín hiệu cho hệ thống đa phương tiện

Introduction to Signal Processing for Multimedia Systems

3 45     ELT2035
39                           ELT3045 Nhập môn hệ thống và mạch cao tần

Introduction to High Frequency Circuits and Systems

3 45     ELT2030
40                           ELT3057 Truyền thông số và mã hóa

Digital Communications and Coding Theory

3 45     ELT2035/ ELT3043
41                           ELT3062 Mạng truyền thông máy tính 2

Computer Communications Networks 2

3 45     ELT3046/ INT2209
42                           ELT3163 Mạng truyền thông di động

Mobile Communication Systems

3 45     ELT3046/INT2209
43                           ELT3048 Hệ thống vi xử lý

Microprocessors

3 30 15   ELT2030
44                           ELT3069 Thiết kế hệ thống máy tính nhúng

Embedded Computing System Design

3 30 15   ELT2041/

ELT3047

45                           ELT3049 Hệ thống điều khiển số

Digital Control Systems

3 45     ELT3051
46                           ELT3095 Xử lý tín hiệu và tạo ảnh y-sinh

Signal Processing and Bio-medical Imaging

3 45     ELT2035
47                           ELT3096 Cơ sở điện sinh học

Bioelectromagnetism

3 45      
V.3   Khối kiến thức ngành tự chọn 2 6/27        
48                           ELT3056 Truyền thông vô tuyến

Wireless Communication

3 45     ELT2035/ELT3043
49                           ELT3097 Lập trình cho thiết bị di động

Programming for Mobile Devices

3 30 15   INT1006
50                           ELT3077 Hệ thống robot thông minh

Intelligent Robot Systems

3 45     ELT3051
51                           ELT3189 Kỹ thuật anten

Antenna Techniques

3 45     ELT2036
52                           ELT3098 Truyền thông vệ tinh

Satellite Communication

3 45     ELT3057
53                           ELT3060 Kỹ thuật cao tần

HF Techniques

3 45     ELT2030/ ELT3045
54                           ELT3071 Hệ thống nhúng thời gian thực

Real-time Embedded Systems

3 45     ELT2034/

ELT3047

55                           ELT3099 Các phương pháp xử lý tín hiệu

Signal Processing Methods

3 45     ELT2035
56                           ELT3168 Quản trị mạng viễn thông

Communication Network Administrator

3 45     ELT3046
V.4   Các học phần lựa chọn bổ trợ 4/28        
57                           INT2202 Lập trình nâng cao

Advanced Programming

3 30 15   INT1006
58                           PHY1105 Vật lý hiện đại

Modern Physics

2 30      
59                           MAT1100 Tối ưu hóa

Optimization

2 30     MAT1093
60                           SPY1050 Tâm lý học đại cương

General Psychology

2 26   4  
61                           MNS1052 Khoa học quản lý đại cương

Introduction to Management Science

2 20 10    
62                           THL1057 Nhà nước và pháp luật đại cương

State and Law

2 30      
63                           INE1050 Kinh tế vi mô

Micro Economics

3 30 10 5  
64                           INE1051 Kinh tế vĩ mô

Macro Economics

3 30 10 5  
65                           BSA2002 Nguyên lý marketing

Principles Of Marketing

3 21 23 1  
66                           INT2207 Cơ sở dữ liệu

Database

3 30 15   INT1006
67                           INT2206 Nguyên lý hệ điều hành

Principles of Operating Systems

3 45     INT1006
V.5   Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/ các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 14        
68                           ELT2037 Thực tập thiết kế hệ thống

System Design Project

4 12 48    
69                           ELT3086 Thực tập chuyên đề

Electronics and Communication Practice

3   45    
70                           ELT4054 Khóa luận tốt nghiệp

Graduation Thesis

7        
Các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp 7        
71                             Chọn các học phần tự chọn trong khối kiến thức ngành sinh viên chưa học phù hợp với các yêu cầu về tín chỉ. 7        
  Tổng cộng 134        

    Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

Bài viết liên quan