Cho phép sinh viên Nguyễn Tùng Anh, Lê Minh Nghĩa thôi học

       Nhà trường thông báo Quyết định số 879/QĐ-CTSV ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc cho phép sinh viên Nguyễn Tùng Anh thôi học và Quyết định 883/QĐ-CTSV ngày 15 tháng 9 năm 2017 cho phép sinh viên Lê Minh Nghĩa thôi học. Chi tiết nội dung văn bản trong Quyết định của Nguyen Tung Anh K62IE12Le Minh Nghia K62IE08

Bài viết liên quan