Trường Đại học Công nghệ thành lập Khoa Công nghệ Nông nghiệp

    Ngày 18/12/2018, Hiệu trưởng Nguyễn Việt Hà đã ký quyết định số 1269/QĐ-TCCB về việc thành lập Khoa Công nghệ Nông nghiệp trực thuộc Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN).

     Khoa Công nghệ Nông nghiệp là đơn vị tổ chức đào tạo đại học và sau đại học nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, trình độ cao; nghiên cứu phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực nông nghiệp góp phần phát triển nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn với năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh cao, từ đó đóng góp tích cực vào sự phát triển nền kinh tế và xã hội tri thức của đất nước trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hiện nay, nông nghiệp ứng dụng công nghệ hết sức cần thiết (Ảnh minh họa: Nguồn internet)

    Khoa Công nghệ Nông nghiệp có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý cán bộ, viên chức, đào tạo bậc đại học, sau đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp và các lĩnh vực liên quan.

     Bên cạnh đó, nhiệm vụ của khoa gồm quản lý về tổ chức và nhân sự thuộc Khoa theo qui định.

    Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức quá trình đào tạo các ngành và chuyên ngành do Khoa phụ trách theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

    Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

    Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế – xã hội.

    Quản lý người học thuộc Khoa theo phân cấp; nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

    Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì  thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

    Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, viên chức thuộc Khoa.

     Dự kiến, vào năm 2019 Trường ĐHCN bắt đầu tuyển sinh ngành kỹ sư công nghệ nông nghiệp.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan