Kết quả hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đợt 2 năm 2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội

    Ngày 06/02, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-ĐHQGHN về việc hỗ trợ công bố quốc tế và đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho người học đợt 2 năm 2017.

    Hoạt động này sẽ trở thành hoạt động thường niên dành cho nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trình độ cao và hội nhập quốc tế, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, tiếp cận theo chuẩn mực quốc tế và định hướng đổi mới sang tạo ở ĐHQGHN.

    Năm 2017, ĐHQGHN hỗ trợ 61 công trình công bố quốc tế đã được tài trợ từ các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của 03 đơn vị với tổng kinh phí hỗ trợ là 493,5 triệu đồng. Trong đó, Trường Đại học Công nghệ là một trong ba đơn vị được hỗ trợ công bố quốc tế.

     Công tác hỗ trợ dành cho các ấn phẩm khoa học công bố quốc tế được chia thành hai lĩnh vực. Cụ thể là nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên và y dược, kỹ thuật và công nghệ; nhóm lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, khoa học liên ngành.

(UET-News)

Bài viết liên quan