[Infographic] Học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ

    Học bổng được triển khai nhằm thu hút, khuyến khích người học có thành tích, năng lực nghiên cứu tham gia các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ của ĐHQGHN; Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của các nghiên cứu sinh, thực tập sinh trong các chương trình đào tạo tiến sĩ, thực tập sau tiến sĩ và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực khoa học trình độ cao phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, hướng tới hội nhập quốc tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của ĐHQGHN.

Bài viết liên quan