Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông (CLC TT23)

1. Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông dành cho khóa QH-2019 trở đi:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

– Nội dung chương trình đào tạo 

2. Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông chất lượng cao dành cho khóa QH-2019 trở đi:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

 Nội dung chương trình đào tạo 

       3. Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện tử – truyền thông chuẩn và đạt chuẩn quốc tế dành cho khoá QH-2015 đến QH-2018, chất lượng cao dành cho khóa QH-2016 đến QH-2018:

– Giới thiệu chung về chương trình đào tạo 

– Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

– Nội dung chương trình đào tạo 

Bài viết liên quan