Assoc. Prof. Ha Quang Thuy

The Data Science and Knowledge Technology Laboratory
Faculty of Information Technology
VNU-University of Engineẻing and Technology (College of Technology)
Vietnam National University, Hanoi (VNU)

E3 Building, 144 Xuan Thuy Str., Cau Giay Dist., Ha Noi, Viet Nam
Tel: +84 (24) 37547204; Fax: +84 (24) 37547460
Email: thuyhq@vnu.edu.vn
Homepage: http://www.uet.vnu.edu.vn/~thuyhq

 


Introduction

Assoc. Prof. Ha Quang Thuy is an Associate Professor at the Department of Information Systems and the Data Science and Knowledge Technology Lab (DSKTLab) Nhóm xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho tiếng Việt , Faculty of Information Technology, VNU-University of Engineering and Technology (VNU-UET), Vietnam National University, Hanoi (VNU). He received the PhD degree at the Hanoi University of Science (HUS), VNU in 1997. He was a Vice-Dean of the Faculty of Information Technology, HUS (From 1995 to 1999) and a Vice Rector of the VNU-UET (September 2004 - January 2010). He was the Coordinator of the Laboratory of Data Science and Knowledge Technology from 11/2010 to 05/2015.

Researches

His research interests are concerned in Rough Sets, Description Logics, Machine Learning (Lifelong Machine Learning, Generative Learning, Self-Supervised Learning), and Data Mining (Text - Web - Social Media Mining and Process Mining). He is also interesting in the field of SSME (Service Science, Management and Engineering).

Books

 1. Ha Quang Thuy, Nguyen Ngoc Hoa (2018). Foundations of Information Systems. VNU- Publishing House, Vietnam (in Vietnamese ).
 2. Nguyen Ha Nam, Nguyen Tri Thanh, and Ha Quang Thuy(2013). Introduction to Data Mining. VNU- Publishing House, Vietnam (in Vietnamese ).
 3. Ha Quang Thuy, Phan Xuan Hieu, Doan Son, Nguyen Tri Thanh, Nguyen Thu Trang, Nguyen Cam Tu (2009). Web Mining. Education Publishing House, Vietnam (in Vietnamese ).
 4. Ha Quang Thuy and Nguyen Tri Thanh (2009). UNIX and Linux Operating Systems. Education Publishing House, Vietnam (in Vietnamese ).
 5. Ha Quang Thuy (2003). The Principles of Operating Systems. Science and Technology Publishing House, Vietnam (in Vietnamese ).

Projects

 1. National Project KC.01.28/16-20 (2019-2021) "Researching, designing and manufacturing equipments in intrusion detection and prevention systems for e-Government", Manager.
 2. VNU Project QGTĐ.15.22 (2015-2017) "Developing novel techniques for pattern mining in event-logs, implementing tools and proposing an application frame in a Vietnamese company", Manager.
 3. VNU Project QG.10.38. "Researching for developing models and solutions to implement a Vietnamese entity search engine", Manager.
 4. VNU Project QC.07.13. "Entities Ranking in Socials Networks and integration into a Vietnamese Search Engine", Manager.
 5. MOST Project 203906 (2006-2008). "Information Extraction models to discove entities and sematic relations in Vietnamese webpages", Manager.
 6. MOST Project 230704 (2004-2005). Data representation models in algorithms mining association rules, Manager.
 7. National Project KC.01.02/06-10 (2007-2009). "Research and Development of a Content Filtering System for Management and Security Ensuring of Information from Internet", Group Leader .

Publications

Open Researcher and Contributor ID (ORCID): https://orcid.org/0000-0002-3901-3357

Scopus Author Directory: Ha, Quang Thuy (Quang Thuy Ha)

DBLP: Quang-Thuy Ha

Google Scholar: Quang-Thuy Ha

AMiner: Quang-Thuy Ha

PhD, MSc, BSc Student Thesis

 1. List of BSc. thesis
 2. List of MSc. and PhD thesis

Teaching Resources

 1. Courses

Some other discussions (in Vietnamese)

 1. 2021: Mô hình quản trị đại học châu Âu và liên hệ với Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tháng 02/2021 (HTML) , một phiên bản mở rộng "Giáo dục đại học: Hai thách thức lớn và liên hệ với Việt Nam" (PDF)
 2. 2020: Kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và liên hệ với Việt Nam (Tuyển tập các nghiên cứu liên quan của Phòng Thí nghiệm Khoa học dữ liệu và Công nghệ Tri thức), tháng 12/2020") (PDF)
 3. 2020: Đo lường công bố khoa học: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam (Bài trình bày Hội thảo "Phát triển mô hình Trung tâm tri thức số cho các thư viện Việt Nam-27/11/2020") (PDF)
 4. 2020: Nâng cấp trưởng thành số, tăng cường tổ chức chuyển đổi cân đối và phát triển tài năng trong chiến lược quốc gia Việt Nam về trí tuệ nhân tạo (Phiên bản mở rộng bài đăng Tạp chí KH-CN Việt Nam) (PDF)
 5. 2020: Những yếu tố quan trọng trong Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 30/10/2020 (HTML) , Trang web Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) (HTML)
 6. 2020: Môi trường và giải pháp cho chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (HTML) , một phiên bản PDF (PDF)
 7. 2020: Đại học thông minh: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam: Trang web Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) (HTML) , (PDF)
 8. 2020: Kinh tế số: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam: Tạp chí Công thương (HTML) , Trang web Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) (HTML) , (PDF)
 9. 2020: Tự chủ đại học và liên hệ với Việt Nam và Trường ĐHCN (ĐHQGHN) (Bản thảo Báo cáo nghiên cứu) (PDF)
 10. 2019: Kinh tế số và đo lường kinh tế số (Bài giảng tại Viện Kinh tế Chính trị học, Học viện CTQG Hồ Chí Minh, ngày 04/06/2019) (PDF)
 11. 2018: Trí tuệ nhân tạo trong thời đại số: Bối cảnh thế giới và liên hệ với Việt Nam: Tạp chí Công thương (HTML) , Trang web Trường Đại học Công nghệ (ĐHQGHN) (HTML) , (PDF)
 12. 2018: Khoa học dữ liệu, tiền hóa dữ liệu và khả năng thực thi tại Việt Nam: Tạp chí Công Thương-Các kết quả nghiên cứu khoa học và Ứng dụng công nghệ, 3, trang 160-165 (PDF)
 13. 2017: Trả lời phỏng vấn Ban tin ĐHQGHN cảm nhận về ĐHQGHN sau gần 14 năm thành lập (PDF)
 14. 2011: Một nghiên cứu phân tích môi trường cho Việt Nam đối với giáo dục đại học: Hội thảo Khoa học Học viện Khoa học giáo dục tháng 8/2011 (PDF) , (PPT)
 15. 2010: Trả lời phỏng vấn Ban tin ĐHQGHN nhân kỷ niệm 5 năm thành lập - 10 năm truyền thống Trường ĐHCN (PDF)
 16. 2009: Tìm hiểu về triển khai đào tạo theo tín chỉ và một số đề nghị (PDF)
 17. 2006: Trả lời phỏng vấn Báo Tin học và đời sống năm 2006 (PDF)

Last Updated: Sunday, February 27, 2022.