Publications

Journal & International Conferene Paper

[1]Tran Cao Quyen (2015), "Nghiên cứu điều chế không gian cho kênh nước biển nông giàu tán xạ và tán xạ yếu", Journal of science & technology-Hanoi University of Industry ,Đã chấp nhận đăng 12/2015

 • [2]Tran Cao Quyen (2015), "Nâng cao tốc độ truyền tin trong một kênh nước biển nông thuộc vịnh Bắc Bộ của Việt Nam dùng điều chế OFDM", Hội thảo Quốc gia 2015 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin, Tháng 12.2015
 • link here
 • [3]Tran Ba Tan, Tran Cao Quyen (2015), "Thiết kế mạch khuếch đại công suất cho Modem thủy âm số dùng điều chế FSK", Journal of science & technology-Hanoi University of Industry ,Vol 28,pp.15-18,6/2015

 • link here
 • [4]Tran Cao Quyen (2014), “Một giải pháp điều khiển công suất cho hệ thông tin vô tuyến nhận thức hướng đến 5G”, Journal of science & technology-Hanoi University of Industry ,Vol 25,12/2014link here

  [5]Tran Cao Quyen (2014), “Target detection probability of a wideband passive radar using correlation method”, Journal of science & technology-Hanoi University of Industry , Vol 21, pp.51-54,4/2014.link here

  [6]Tran Cao Quyen, Pham Ngoc Linh (2013), “ Áp dụng lý thuyết trò chơi vào hệ thống 5G sử dụng MIMO kích thước lớn đa người dùng”, Hội nghị quốc gia về Điện tử-Truyền thông, pp.254-257

  [7]Tran Cao Quyen, Trinh Anh Vu (2012), “The application of a multibeam antenna for 4G”, The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC2012), pp. 227-230. link here

  [8]Tran Cao Quyen (2010), “ Capacity improvement for an OFDM mobile communication system using a smart antenna system ” The Third International Conference on Communication and Electronics (ICCE 2010), pp.75. link here

  [9]Tran Cao Quyen, Bach Gia Duong, Paul Fortier, Phan Anh (2008), “An approach for Passive Radar Using A Smart Antenna System”, International Conference on Advanced Technologies For Communications (ATC08), pp.270-274.link here

  [10]Tran Cao Quyen, Paul Fortier, Phan Anh (2007), “ Space diversity beam steering microstrip BTS antenna system for 3G and 4G”, IEEE AP-S International Symposium 2007, pp.1693-1696.

  [11]Tran Cao Quyen, Paul Fortier, Phan Anh (2006), “An approach for BTS antenna system for 3G and 4G”, The 10th Vietnam Biennial Conference on Radio and Electronics (REV’06), pp.198-201

  [12]Phan Anh, Tran Cao Quyen(2005), “DOA determination by using an antenna system without phase center and MUSIC algorithm”, Antenna and Propagation Society International Symposium, pp.134-137.

  [13]Tran Cao Quyen (2005), “MUSIC for OFDM by using an uniform antenna array with two elements”, Proceeding of the First Young Vietnamese Scientists Meeting (YVSM’05).

  [14]Tran Cao Quyen (2002), “Frequency offset sensitivity reduction in OFDM mobile communication system”, The 8th Vietnam Biennial Conference on Radio and Electronics (REV’02), pp. 189-192.