Viện Trí tuệ Nhân tạo

     Viện Trí tuệ nhân tạo được thành lập theo quyết định số 162/QĐ-TCCB, ngày 18/03/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh: Institute for Artificial Intelligence (IAI). Viện Trí tuệ nhân tạo là đơn vị đào tạo, nghiên cứu, phát triển công nghệ thuộc Trường ĐHCN, hoạt động theo qui chế tổ chức và hoạt động của Viện do Hiệu trưởng Trường ĐHCN ban hành.

1. Chức năng, nhiệm vụ

         Viện IAI có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo bậc đại học, sau đại học; tổ chức nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và các lĩnh vực liên quan. Cụ thể:

       – Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức quá trình đào tạo các ngành và chuyên ngành do Viện phụ trách theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường. Tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên kết trên cơ sở phê duyệt của Trường.

      – Xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gắn hoạt động đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế – xã hội.

       – Quản lý người học thuộc Viện theo phân cấp.

       – Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

      – Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì  thiết bị dạy – học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

      – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, viên chức và người học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ, viên chức thuộc Viện.

       – Quản lý về tổ chức và nhân sự thuộc Viện theo qui định.

      – Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế.

       – Phối hợp tổ chức và thực hiện các công tác đoàn thể trong Viện.

2. Tổ chức bộ máy của Viện

       Bộ máy của Viện Trí tuệ nhân tạo được tổ chức như sau:

  • Ban lãnh đạo Viện
STT Họ và tên Chức vụ Email
1 TS. Trần Quốc Long Viện trưởng tqlong@vnu.edu.vn
  • Hội đồng Khoa học và Đào tạo
  • Văn phòng Viện
  • Các Phòng thí nghiệm: Phòng thí nghiệm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Phòng thí nghiệm Học máy, Phòng thí nghiệm Hệ thống tri thức

Bài viết liên quan