Trần Quốc Long

Bộ môn Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng làm việc: 315-E3, trường Đại học Công nghệ
Email: tqlong

Giảng dạy

Nghiên cứu

Hit Web Stats Lượt xem