PHAM Ngoc Hung

Assoc. Professor

Vice Dean of Faculty of Information Technology,
University of Engineering and Technology, Vietnam National University, Hanoi
Address: Room no. 304, E3-building, 144 Xuan Thuy, Cau Giay, Hanoi, Vietnam
Email: hungpn "et" vnu "dot" edu "dot" vn
Phone: +84 243 754 9359

Ph.D Students

2021
 Phạm Thị Tố Nga

Một số phương pháp đảm bảo tính công bằng cho các hệ thống học máy trong lĩnh vực giáo dục

2019
 Nguyễn Đức Anh

Một số phương pháp đảm bảo tính chắc chắn (robustness) cho các hệ thống học máy

2017
 Trần Nguyên Hương

Cải tiến một số phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử tự động từ mã nguồn

2016
 Lê Bá Cường

Các phương pháp phân tích sự ảnh hưởng giữa các thành phần mã nguồn

2015
 Trần Hoàng Việt

Kiểm chứng dựa trên phương pháp giả định – đảm bảo cho phần mềm dựa trên thành phần

2011
 Lê Chí Luận

Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự (tốt nghiệp 2018)

Master Students

2019
 Nguyễn Thị Khánh Chi

Nghiên cứu phương pháp sinh dữ liệu kiểm thử từ mã nguồn và ứng dụng xây dựng hệ thống chấm bài tập lập trình

2018
 Nguyễn Thị Thu Hà

Nghiên cứu một số giải pháp kiểm thử giao diện tự động sử dụng Ranorex

 Nguyễn Thị Hồng Vân

Phương pháp phân tích sự ảnh hưởng của các thành phần và ứng dụng cho kiểm thử hồi quy trong các dự án Java EE

 Lê Quang Hoan

Kiến trúc phần mềm chịu tải cao dựa trên nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure (hướng dẫn phụ)

 Nguyễn Tuấn Anh

Tối ưu việc lựa chọn số lượng đầu vào khi áp dụng mạng nơron nhân tạo trong bài toán dự đoán điểm đích của một chuyến taxi

Display all . . .