PORTRAIT.jpg                                                       TS. ĐỖ THỊ HƯƠNG GIANG

 

 

Thông tin cá nhân 

  + Đơn vị:

Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nanô 

  + Điện thoại:

04 37549665

  + Fax:

04 37547460

  + Email:

giangdth@vnu.edu.vn

 

Quá trình Đào tạo

      -        Đại học:

                     Ngành: Khoa học Vật liệu

                 Nơi cấp bằng ĐH: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

                 Ngày cấp bằng: 22/06/2001

      -    Tiến sĩ:

                     Ngành: Vật lý

                     Chuyên ngành: Vật lý chất rắn

                     Nơi cấp bằng TS: Trường ĐH tổng hợp Rouen, Pháp

                     Ngày cấp bằng: 31/03/2006

         

Những môn học đã và đang giảng dạy

A.     Đại học

×          Vật lý Cơ và nhiệt

×          Quang học

×          Điện và Quang

×          Điện và Từ

×          Các vật liệu từ tính cấu trúc nanô và kỹ thuật spin điện tử

×          Thực hành công nghệ

×          Thực tập chuyên đề

B.     Sau đại học

×          Từ học và vật liệu từ tính cấu trúc nanô

Những lĩnh vực khoa học đã và đang quan tâm

×          Vật liệu từ dạng màng mỏng và dạng khối (bao gồm từ giảo, từ-điện trở, hiệu ứng Hall…)

×          Vật liệu tổ hợp sắt từ/sắt điện (multiferroics) dạng màng mỏng và dạng khối

×          Cảm biến đo từ trường, đo góc, đo dòng,… và cảm biến sinh học

Công trình nghiên cứu khoa học

A.     Tạp chí quốc tế:

1.         N. H. Duc, B. D. Tu, N. T. Ngoc and D. T. Huong Giang
Metglas/PZT-magnetoelectric 2-D geomagnetic device for computing precise angular position
IEEE Transactions on Magnetics, 2013 (in press) (SCI)
http://dx.doi.org/10.1109/TMAG.2013.2241446

2.         D.T. Huong Giang, P.A. Duc, N.T. Ngoc and N.H. Duc
E Geomagnetic sensors based on Metglas/PZT laminates
Sensor and Actuator A: Physics 179 (2012) 78 (SCI)

3.         D.T. Huong Giang, V.N. Thuc and N.H. Duc
Electric field-induced magnetoresistance in spin-valve/piezoelectric multiferroic laminates for low-power spintronics
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 324 (2012) 2019 (SCI).

4.         D.T. Huong Giang, P.A. Duc, N.T. Ngoc, N.T. Hien, and N.H. Duc
Spatial angular positioning device with three-dimensional magnetoelectric sensors
Review of scientific instrument 83 (2012) 095006 (SCI).

5.         D T Huong Giang, P A Duc , N T Ngoc, N T Hien and N H Duc
Enhancement of the magnetic flux in Metglas/PZT-magnetoelectric integrated 2D geomagnetic device
Journal of Magnetics 17(4) (2012) 308-315 (SCIE)

6.         D.T. Huong Giang, N.H. Duc
Magnetoelectric sensor for microtesla magnetic-fields based on (Fe80Co20)78Si12B10/PZT laminates
Sensors and Actuators A: Physical 149 (2009) 229 (SCI).

7.         Do Thi Huong Giang, Le Khac Quynh, Nguyen Van Dung and Nguyen Hoang Nghi
Magnetoelectric effects in piezoelectric/soft magnetic amorphous FeCo-based ribbon Composites
Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 012057.

8.         Bui Dinh Tu, Le Viet Cuong, Tran Quang Hung, Do Thi Huong Giang, Nguyen Huu Duc and CheolGi Kim
Optimization of spin-valve structure NiFe/Cu/NiFe/IrMn for planar Hall effect based biochips
IEEE Transactions on Magnetics 45 (2009) 2378–2382 (SCI).

9.         Bui Dinh Tu, Le Viet Cuong, Do Thi Huong Giang, Tran Mau Danh and Nguyen Huu Duc
Optimization of planar Hall effect sensor for magnetic bead detection using spin-valve NiFe/Cu/NiFe/IrMn structures
Journal of Physics: Conference Series 187 (2009) 012056

10.     N.H. Duc and D.T. Huong Giang
 Magnetic sensors based on piezoelectric–magnetostrictive composites
Journal of Alloys and Compound 449 (2008) 214–218 (SCI).

11.     P. D. Thang, D. T. Huong Giang, B. C. Tinh, T. M. Danh, N. H. Tuan, and N. H. Duc
Magnetoelastic properties of nanostructured FeCoSiB ribbons used for high-sensitive stress sensors
Physica status solidi (c) 4 (2007) 4585–4588

12.     N.H. Duc and D.T. Huong Giang
Discontinuous spring magnet-type magnetostrictive Terfecohan/YFeCo multilayers: A novel nanostructured material principle for excellent magnetic softness
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 310 (2007) 2459-2465 (SCI).

13.     D.T. Huong Giang, N.H. Duc, J. Juraszek , J. Teillet
Magnetization and magnetostriction process in spring-magnet TbFeCo/Fe multilayers with variable TbFeCo thicknes
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 316 (2007) 379-382 (SCI).

14.     D.T. Huong Giang , N.H. Duc, J. Juraszek , J. Teillet
Magnetization and magnetostriction studies of TbFeCo/Fe multilayers
Hyperfine Interact 169 (2006) 1337-1342 (SCI).

15.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang, V.N. Thuc and A.D. Yao
High-field magnetization process in novel TbFeCo/YfeCo magnetostrictive spring magnet type multilayers
Journal of Alloys Compounds, 408-412 (2006) 37-42 (SCI).

16.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang and N. Cha
Novel exchange-spring configuration for excellent magnetic and magnetostrictive softness
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 290-291 (2005) 800-803 (SCI).

17.     D.T. Huong Giang, N.H. Duc, V.N. Thuc, L.V. Vu and N. Chau
 Combining large magnetostriction and large magnetostrictive susceptibility in TbFeCo/YxFe1−x exchange-spring-type multilayers
Applied Physics Letters 85 (2004) 1565 (SCI).

18.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang and N. Cha
 Nanostructure and magnetization reversal process in TbFeCo/Yx(FeCo)1_x spring-magnet type multilayers
Journal of Magnetism and Magnetic Materials  282 (2004) 44-48 (SCI).

19.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang, V.N. Thuc, I. Davoli and F. Richomme
Magnetisation and magnetostriction in Fe/Terfecohan/Fe sandwichfilms with an extended domain wall formation
Journal of Magnetism and Magnetic Materials  272-276 (2004) e1597-e1599 (SCI).

20.     F. Richomme, D.T. Huong Giang, N.H. Duc and J. Teillet
Structural, magnetostriction and M.ossbauer studies of Fe/Tb(Fe0.55Co0.45)1.5/Fe sandwich films
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 272-276 (2004) 2086-2087 (SCI).

21.     N.H. Duc, V.N. Thuc, D.T. Huong Giang, N.T. Minh Hong and N. Chau
Magnetisation process and magnetostriction in Fe/TerfecoHan/Fe sandwich films with perpendicular magnetic anisotropy
Physica B 327 (2003) 328-333 (SCI).

22.     D.T. Huong Giang, N.H. Duc, F. Richomme and S. Schulze
Microstructure and magnetic studies of magnetostrictive Terfecohan/YFeCo multilayers
Journal of Magnetism and Magnetic Materials  262 (2003) 361-367 (SCI).

23.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang, A. Fnidiki and J. Teillet
Nanostructure and magnetic properties of Fe0.56Cu0.44 films
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 262 (2003) 420-426 (SCI).

24.     N.H. Duc, F. Richomme, N.A. Tuan, D.T. Huong Giang, T. Verdier, J. Teillet
Excellent magnetic softness in magnetostrictive TbFeCo/Yfe Multilayers
Journal of Magnetism and Magnetic Materials 242-245 (2002) 1425-1427 (SCI).

 

B.     Tạp chí trong nước:

25.     Nguyen Huu Duc, Do Thi Huong Giang, Tran Mau Danh, C.G. Kim, Nguyen Trung Thanh and Le Tuan Tu
Multifunctional multiferroics for spintronics
Advances in Natural Sciences, Vol. 8 (2007) 309 – 316.

26.     Do Thi Huong Giang and Nguyen Huu Duc
Nanostructure and magnetostriction in novel discontinuous Terfecohan/YFe exchange-spring type multilayers
VNU. Journal of science, Mathematics - Physics (Vietnam National University Publisher), No. 4, 2004, p. 1-8

27.  D.T. Huong Giang, N.T. Trung and N.H. Duc
Magnetisation process in Fe/Terfecohan/Fe sandwich films
VNU. Journal of science, Mathematics - Physics (Vietnam National University Publisher), Part XIX, No. 4, 2003, p. 19-24.

 

C.     Hội nghị quốc tế:

28.     D.T. Huong Giang, N.H. Duc, G. Agnus, T. Maroutian and P. Lecoeur
Electric field-controlled magnetization in exchange biased IrMn/Co/PZT multilayers
The 6th International Workshop on Advanced materials science and nanotechnology, Ha Long City, Vietnam, October 30 – November 2, 2012.

29.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang, B.D. Tu, P.A. Duc, N.T. Ngoc and N.T. Hien
Metglas/PZT-magnetoelectric integrated spatial angular positioning devices
The 6th International Workshop on Advanced materials science and nanotechnology, Ha Long City, Vietnam, October 30 – November 2, 2012.

30.     D.T. Huong Giang, N.X. Toan, P.A. Duc and N.H. Duc
Enhancement of Magnetoelectric effect in metglas/piezoelectric laminate composites
The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN2010), Hanoi, December 2010, pp 106-111.

31.     Do Thi Huong Giang and Nguyen Huu Duc
Magnetic Directional sensor based on giant magnetoelectric effect using nanostructured FeCoSiB ribbons
The 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA) ), Vung Tau 12-14 November 2009, pp. 291-294.

32.     Nguyen Huu Duc, Bui Dinh Tu, Le Viet Cuong, Tran Quang Hung, Do Thi Huong Giang and CheolGi Kim
Optimization of spin-valve structure NiFe/Cu/NiFe/IrMn for planar Hall effect based biochips
Asian Magnetics Conference  2008, December 00-13, 2008, Busan, Korea.

33.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang, P.D. Thang, T.M. Danh, C.G. Kim, N.T. Thanh and L.T. Tu
Multifuntional multiferroics for spintronics
Invited talk presented at the International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications (ISAMMA 2007), 28 May-1 June 2007, Jeju, Korean.

34.     D.T. Huong Giang, V.N. Thuc and N.H. Duc
Electric field-induced magnetoresistance change in spin-valve/PZT multifferoics,
APCTP–ASEAN Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008) - Nha Trang, Vietnam – September 15-21, 2008.

35.     D.T. Huong Giang and N.H. Duc
Magnetic
field strength and orientation dependence of magnetoelectricity in composited magnetostrictive/piezoelectric multiferroics
3rd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology (3rd IWONN), Halong City, Vietnam, 2006 (Poster).

36.     D.T.Huong Giang, N.H. Duc, J. Juraszek, J. Teillet
Magnetization and magnetostriction studies of TbFeCo/YFeCo multilayers
The International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect, Montpellier, France, 2005 (Oral).

37.     D.T.Huong Giang, N.H. Duc, J. Juraszek, J. Teillet
High-field magnetization and magnetostriction process in TbFeCo/Fe multilayers
10ème Colloque Louis Néel, Dourdan, France, 2005 (Poster).

38.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang and P.T. Thuong
Novel exchange-spring TbFeCo/YfeC
o multilayers for combining large magnetostriction and large magnetostrictive susceptibility
The 18th International Conference Workshop on High Performance Magnets and Applications, Annecy, France, 2004 (Invited paper).

39.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang and T.V. Thang
Giant Magnetoelectric Effect in Composites of Magnetostrictive Films and Piezoelectric Laminate
The 9th Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October 25 - 31, 2004 (Oral).

40.     N.H. Duc, D.T. Huong Giang, L.V. Vu and N. Chau
Nanostructure and magnetization reserval process in TbFeCo/Yx(FeCo)1-x spring-magnet multilayers
The Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Halong City, Vietnam, 2004 (Oral).

41.     D.T. Huong Giang, N.T.M. Hong and N.H. Duc
Magnetostrictive-piezoelectric magnetic sensor
The Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Halong City, 2004 (Poster).

42.     D.T. Huong Giang, N.H. Duc, F. Richomme, N.T. Hien and S. Schulze
Microstructure and magnetic studies of magnetostrictive Terfecohan/YFeCo multilayer
The Sixth German - Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Chemnitz, Germany, 2003 (Poster).

43.     D.T. Huong Giang, T.M. Danh and N.H. Duc
Magnetisation reversal process in magnetostrictive Fe/TerfecoHan/Fe sandwich films
The Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, Vietnam, 2002 (Poster).

44.     N.H. Duc, T.M. Danh, D.T.H. Giang, N.T. Nam, and N.A. Tuan
Giant Magnetoresistance and Magnetostriction in Nanostructured Multilayers
The 2nd International Workshop on Nanophysics and Nanotechnology IWONN02 (Oral).

 

D.    Hội nghị trong nước:

45.     Nguyễn Hữu Đức, Đỗ Thị Hương Giang và Phạm Văn Thạch
Vật liệu multiferroics đa lớp cho kỹ thuật spin-điện tử
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu, 2007, pp. 12-17

46.     Phạm Đức Thắng, Nguyễn Hữu Tuân, Đỗ Thị Hương Giang và Nguyễn Hữu Đức
Nghiên cứu chế tạo sensơ ứng suất dựa trên băng từ cấu trúc nanô Fe-Co-B-Si
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu, 2007

47.     Đỗ Thị Hương Giang, Phạm Văn Thạch và Nguyễn Hữu Đức
Hiệu ứng từ - điện khổng lồ trên vật liệu multiferroic PZT/FeCoBSi dạng tấm và ứng dụng chế tạo sensơ đo từ trường độ nhạy cao
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 5, Vũng Tàu, 2007

48.     Đỗ Thị Hương GiangNguyễn Hữu Đức
Nghiên cứu quá trình từ hoá và từ giảo trên các màng đa lớp TbFeCo/Fe có cấu trúc từ đàn hồi
Tuyển tập Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, tr. 162, 2005

49.     N.T. Lam, T.L. Nhiem, D.T.H. Giang, P.T. Thuong, N.H. Duc
Negative coercivity in exchange spring Tb(Fe0.55Co0.45)1.5/Y0.2(Fe0.7Co0.3)0.8 multilayer
Proceedings of the First Young Vietnamese Scientists Meeting (YVSM ‘05), Nha Trang. June 12‑16, 2005.

50.     Nguyễn Thị Minh Hồng, Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Đức Hưng, Vũ Nguyên Thức, Nguyễn Hữu Đức và Chử Đức Trình
Sensơ đo từ trường dựa trên hiệu ứng từ giảo - áp điện
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, 2003

51.     Đỗ Thị Hương Giang, Vũ nguyên Thức và Nguyễn Hữu Đức
Vật liệu từ giảo kiểu spring - magnets Terfecohan/YfeCo
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Núi Cốc, 2003

52.     Nguyen Anh Tuan, Tran Mau Danh, Nguyen Huu Duc, Nguyen Thi Ngoc Anh, D.T. Huong Giang and Vu Nguyen Thuc
Từ giảo khổng lồ của các màng mỏng đơn lớp, ba lớp và đa lớp dựa trên hợp kim a-TerfecoHan
Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ III
- Nha Trang, tr. 475, 2001

 


Thông tin khác

Cán bộ điền các thông tin thêm tại đây