Ma Thi Chau

Giang vien

University of Engineering and Technology Vietnam National University, Hanoi

302- E3, phòng thí nghiệm tương tác người máy

021561

021561

chaumt@vnu.edu.vn

Quá trình Đào tạo

Quá trình công tác

Những lĩnh vực khoa học đã và đang quan tâm

Dự án đã tham gia

Bài báo

Video demo