Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ được thành lập theo quyết định số 1018/QĐ-TCCB, ngày 18/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ. Tên tiếng Anh:  Advanced Institute of Engineering and Technology. Viện là đơn vị sự nghiệp có thu thuộc Trường, hạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng do Hiệu trưởng quyết định thành lập. Viện là tổ chức KHCN công lập tự đảm bảo chi thường xuyên, hoạt động theo Quy định về tổ chức và hoạt động do Hiệu trưởng ban hành.

1. Chức năng, nhiệm vụ

         – Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thông qua các đề tài, dự án, chương trình trong các lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Điện tử, Truyền thông, Cơ điện tử, Tự động hóa,… và các lĩnh vực liên quan.

         – Tạo các sản phẩm khoa học công nghệ có chất lượng cao, liên ngành; tạo môi trường thu hút, phát triển đội ngũ các nhà khoa học có trình độ cao.

         – Thông qua các đề tài, dự án, tài trợ… xây dựng hệ thống các phòng thí nghiệm tiên tiến, hiện đại, liên ngành phục vụ nghiên cứu, đào tạo; tham gia công tác đào tạo đại học, sau đại học của Trường.

         – Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng chuyên sâu cho các nghiên cứu viên trực tiếp tham gia nghiên cứu trong các đề tài, dự án, chương trình nghiên cứu của Viện, thông qua các hình thức như chuyên đề, hội thảo, trao đổi thực tập nghiên cứu.

        – Cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo, chuyên giao tri thức và công nghệ, phát triển sản phẩm công nghệ theo các hướng nghiên cứu chính của Viện.

2. Tổ chức bộ máy của Viện

Bộ máy của Viện Tiên tiến về Kỹ thuật và Công nghệ được tổ chức như sau:

  • Ban lãnh đạo Viện
STT Họ và tên Chức vụ Email
1 PGS.TS. Nguyễn Linh Trung Viện trưởng linhtrung@vnu.edu.vn
  • Hội đồng tư vấn quốc tế
  • Hội đồng Khoa học
  • Văn phòng Viện
  • Các Phòng thí nghiệm
  • Nhóm nghiên cứu

   3. Địa chỉ liên hệ: Phòng 707 – Nhà E3. Điện thoại: (024). 37800150