Trung tâm Đảm bảo chất lượng

       1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và triển khai công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục và phát triển văn hóa chất lượng của Trường.

2. Nhiệm vụ

       – Phát triển văn hóa chất lượng và ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng vào thực tiễn hoạt động của Trường; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở các đơn vị; tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, đánh giá; xử lý và phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;

       – Đánh giá đơn vị theo tiêu chuẩn trường đại học nghiên cứu, phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; tổng hợp và báo cáo cáo kết quả nhiệm vụ 3 công khai;

        – Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá đơn vị đào tạo/chương trình đào tạo; đề xuất kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau tự đánh giá-kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1.

TS. Trần Cường Hưng

Phó Giám đốc

tchung@vnu.edu.vn

2.

CN. Tạ Thanh Mai

Chuyên viên

maitt@vnu.edu.vn

3.

CN. Nguyễn Khánh Duy

Chuyên viên

duynk@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 104 – Nhà E3. Điện thoại:   (024) 3754 7480

Bài viết liên quan