Trung tâm Đảm bảo chất lượng

       1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng quản lý và triển khai công tác đánh giá, đảm bảo chất lượng giáo dục và phát triển văn hóa chất lượng của Trường; quản lý, tổng hợp và tổ chức thực hiện các công tác khảo thí theo quy định. 

2. Nhiệm vụ

     2.1 Công tác đảm bảo chất lượng

    – Phát triển văn hóa chất lượng và ứng dụng các mô hình đảm bảo chất lượng vào thực tiễn hoạt động của Trường; xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục ở các đơn vị; tổ chức thực hiện các hoạt động khảo sát, đánh giá; xử lý và phân tích dữ liệu phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường;

       – Đánh giá đơn vị theo tiêu chuẩn trường đại học nghiên cứu, phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học; tổng hợp và báo cáo kết quả nhiệm vụ 3 công khai;

        – Tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá đơn vị đào tạo/chương trình đào tạo; đề xuất kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo sau tự đánh giá-kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, cập nhật các minh chứng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng.

2.2 Công tác khảo thí

– Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí.

– Hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác khảo thí. 

      – Nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị đào tạo đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị đào tạo tạo lập, bổ sung, quản lý và sử dụng đề thi đối với các bậc và chương trình đào tạo; tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi, xem lại bài thi và nhập kết quả thi, công tác thi của tuyển sinh, thi kết thúc học phần bậc đại học và sau đại học vào hệ thống quản lý của Trường; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giải quyết các tồn tại vướng mắc liên quan đến công tác thi, sau khi thi của sinh viên bậc đại học và sau đại học; thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi; chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi cho phòng Đào tạo quản lý; nghiên cứu, cập nhật, đề xuất với Hiệu trưởng áp dụng các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác khảo thí, phương pháp thi theo hướng chính quy, hiện đại và hội nhập. 

3. Tổ chức nhân sự

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1.

TS. Trần Cường Hưng

Phó Giám đốc

tchung@vnu.edu.vn

2.

ThS. Lê Thị Phương Thoa

Phó Giám đốc

thoaltp@vnu.edu.vn

3.

ThS. Vũ Thị Bích Hà

Chuyên viên

havb@vnu.edu.vn

4.

CN. Nguyễn Khánh Duy

Chuyên viên

duynk@vnu.edu.vn

5.

ThS. Bùi Thị Thu Giang

Chuyên viên

giangbtt@vnu.edu.vn

6.

CN. Tạ Thanh Mai

Chuyên viên

maitt@vnu.edu.vn

7.

ThS. Nguyễn Thị Thu Thảo

Chuyên viên

thaontt@vnu.edu.vn

8.

CN. Dương Thị Phương Thảo

Chuyên viên

dthao@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 104 – Nhà E3. Điện thoại:   (024) 3754 7480

Bài viết liên quan