Triển khai thu HP của SV khóa QH-2015 đến QH-2021 chương trình đào tạo chuẩn và chất lượng cao theo Thông tư 23, trong HKI năm học 2023-2024

Trong học kì I năm học 2023-2024, Nhà trường đã thông báo về dự kiến định mức học phí và thời gian thu học phí (HP) của các sinh viên từ khóa QH-2015 đến khóa QH-2021, chương trình đào tạo chuẩn và sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao theo Thông tư 23/2014/TT-BGDĐT (sau đây gọi chung là người học). 

Nhà trường thông báo về hình thức và thời hạn nộp HP và các khoản nợ (nếu có) của người học như sau:

I. Số tiền cần nộp

Số tiền người học cần nộp = Tổng HP trong HKI – HP dư từ kì trước (nếu có) – HP được miễn/giảm (nếu có) + nợ kì trước (nếu có).

II. Hình thức nộp

Người học nộp học phí qua Ngân hàng theo một trong các cách sau:

1. Người học nộp tiền vào TK cá nhân của người học mở tại Ngân hàng BIDV Cầu Giấy (do nhà trường mở cho người học lúc nhập học hoặc đã liên kết với TK thu học phí của trường), số dư tối thiểu là 50.000 đồng + Tổng số tiền phải nộp của người học theo danh sách đính kèm.

2. Người học có thể chuyển khoản trực tiếp học phí vào TK thu Học phí của Nhà trường theo thông tin như sau:

Tên người nhận: Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Số Tài khoản: 2151409100

Ngân hàng BIDV Cầu Giấy, Hà Nội

Nội dung: <Mã người học>_ <Họ tên>_ Nộp HP_K1_23_24

(VD: 21020000_Nguyen Van An_Nop HP_K1_23_24)

III. Thời hạn nộp: Từ 24/11/2023 đến 11h00 ngày 15/12/2023

Người học kiểm tra danh sách (SV CTĐT chuẩn; SV CTĐT CLC TT 23), nếu có thắc mắc đề nghị trực tiếp liên hệ với phòng 101B-E3 (0243 7549401) để đối chiếu trước khi nộp tiền vào tài khoản Ngân hàng. 

Đề nghị người học nộp học phí đúng thời hạn.

IV. Hình thức xử lí

Quá thời hạn trên, người học nộp muộn học phí sẽ bị áp dụng một trong các hình thức xử lí sau đây:

1. Người học không hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí đúng hạn sẽ bị cấm thi tất cả các học phần, bị hạ một bậc điểm rèn luyện trong học kỳ tương ứng;

2. Kết thúc kỳ thi học kỳ, người học còn nợ học phí sẽ không được đăng ký môn học trong học kỳ tiếp theo, không được đăng ký học kỳ phụ, bổ sung;

3. Người học không nộp học phí từ hai học kỳ trở lên sẽ bị xem xét buộc thôi học;

Ghi chú

Người học sẽ phải hoàn thành tất cả các khoản nợ (nếu có) và học phí của học kỳ I năm học 2023-2024.

– Các khoản thu trong thông báo này dựa trên tờ trình về định mức học phí trong năm học 2023-2024. Khi có quyết định về định mức học phí, nếu có thay đổi, Nhà trường sẽ điều chỉnh và thông báo tới người học.

Trân trọng thông báo!

Bài viết liên quan