[Sắp diễn ra] Hội thảo về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực STEM

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kĩ thuật, Toán học (STEM), thực hiện đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”.

Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN là đơn vị đăng cai, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương trong công tác tổ chức, chuẩn bị cho hội thảo.

Thành phần mời tham dự Hội thảo: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc Hội; Lãnh đạo Đại học Quốc gia và các đại học vùng; lãnh đạo các trường đào tạo các ngành kỹ thuật – công nghệ, kinh tế và các lĩnh vực khoa học cơ bản; đại diện lãnh đạo một số sở giáo dục đào tạo của một số địa phương trong cả nước và các trường THPT chuyên; đại diện các cơ quan thông tấn báo chí.

Đây là Hội thảo hết sức quan trọng, nhằm đánh giá nhu cầu, thực trạng về nguồn nhân lực trong các lĩnh vực STEM; đề xuất quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp tạo đột phá đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực STEM, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bài viết liên quan