Phòng Thanh tra & Pháp chế

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác thanh tra

        – Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra thường xuyên; Tiếp công dân; tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, người học trong đơn vị; Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong đơn vị. Tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.

b. Công tác Pháp chế

         – Thực hiện các vấn đề liên quan đến pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, cán bộ và người học;

       – Rà soát các văn bản quản lý của Trường để đảm bảo tính pháp lý phù hợp;  Đề xuất và triển khai các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả, xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Trường; Góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan cấp trên; Gửi lấy ý kiến hoặc kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nội dung thẩm quyền được giao;

        – Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của ĐHQGHN và của Trường tới cán bộ và người học;  Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Trường.

3. Tổ chức nhân sự

Stt Họ và tên Chức vụ

Email

1

ThS. Trần Thị Cẩm Lệ Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng lettc@vnu.edu.vn

2

CN. Hoàng Thị Quỳnh Chuyên viên quynhsol@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 716- Nhà E3. Điện thoại: (024) 32272805

Bài viết liên quan