Phòng Tổ chức Cán bộ

1. Chức năng: tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ.

2. Nhiệm vụ

a. Công tác chính trị tư tưởng cán bộ

       – Nắm bắt và tổng hợp tình hình tư tưởng của cán bộ, viên chức (CB,VC), phản ánh kịp thời với Đảng ủy, Ban Giám hiệu; tuyên truyền, quán triệt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị, truyền thống của trường tới toàn thể CBVC; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác Quân sự địa phương. 

b. Công tác tổ chức

       – Xây dựng kế hoạch phát triển, hoàn thiện cơ cấu tổ chức; quy chế tổ chức và hoạt động của Trường; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc xây dựng quy chế về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Trường; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các đơn vị về công tác tổ chức; triển khai thực hiện các đề án liên quan đến công tác tổ chức cán bộ.

c. Công tác cán bộ

       – Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực; chính sách đối với cán bộ; công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo bồi dưỡng CBVC; hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc xây dựng chỉ tiêu nhân lực; tiêu chuẩn chuẩn chức danh nghề nghiệp;

        – Xây dựng chính sách thu hút cán bộ khoa học, quản lý có trình độ cao làm cán bộ thỉnh giảng, kiêm nhiệm hoặc công tác lâu dài tại Trường;

       – Triển khai kế hoạch tuyển dụng, xét đặc cách vào ngạch giảng viên; tổ chức thực hiện công tác đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý; các công tác liên quan đến cán bộ (chính sách lương, phụ cấp, nâng ngạch, bổ nhiệm ngạch, bảo hiểm xã hội và y tế….).

       – Tổ chức hội nghị CBVC.

3. Tổ chức nhân sự

Stt Họ và tên Chức vụ

Email

1

TS. Tô Văn Khánh

Trưởng phòng

khanhtv@vnu.edu.vn

2

ThS. Phạm Thị Lam

Chuyên viên

lampt@vnu.edu.vn

3

ThS. Đỗ Nam

Chuyên viên

namd@vnu.edu.vn

4

CN.Trần Vũ Bảo Dung

Chuyên viên

dungb@vnu.edu.vn

5

ThS. Lê Thùy Dương

Chuyên viên

 duongtl@vnu.edu.vn

4. Địa chỉ liên hệ: Phòng 715 – Nhà E3. Điện thoại: (024). 32272803

Bài viết liên quan