Hướng dẫn tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội

– Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNNVN);
– Căn cứ Quy chế đào tạo đại học tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-ĐHQGHN, ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Quy chế 3626);
– Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3636/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Quy chế 3636);
– Căn cứ Quy chế đào tạo tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3638/QĐ-ĐHQGHN ngày 21 tháng 10 năm 2022 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội (gọi tắt là Quy chế 3638);
   Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) hướng dẫn các đơn vị đào tạo đại học, sau đại học thực hiện công tác tổ chức đào tạo các học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung và xác định chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tại ĐHQGHN như đính kèm.

Bài viết liên quan