Hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các nội dung của Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng và bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư

    Ngày 27/08, Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Công nghệ trang trọng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; nghị quyết hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng.

    Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Ngô Văn Thạo – Chuyên gia Hội đồng lý luận Trung ương cùng các đồng chí đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và toàn thể đảng viên Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) và Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN).

Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; nghị quyết hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng và bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng

Đồng chí Ngô Văn Thạo giới thiệu những nội dung cơ bản của nghị quyết hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Thu – Phó Bí thư Đảng ủy Trường ĐHKT khẳng định nhiệm vụ của hội nghị nhằm cung cấp thông tin cơ bản về chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; nghị quyết Trung ương 10, khóa XII của Đảng và bài phát biểu của Tổng bí thư tại Hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng cho cán bộ, đảng viên của Trường ĐHKT và ĐHCN. Đại hội Đảng lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Trong đó, đột phát quan trọng nhất là hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; vấn đề về nhân lực và kết cấu hạ tầng. Đồng chí Nguyễn Anh Thu hy vọng hội nghị học tập, quán triệt lần này sẽ giúp mỗi đồng chí đảng viên tại hai đơn vị nhìn thấy tiến trình tiếp theo của công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13.

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Văn Thạo giới thiệu những nội dung cơ bản của chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tiến hành đại hội các cấp; nghị quyết hội nghị Trung ương 10, khóa XII của Đảng đồng thời đi sâu, phân tích, làm rõ thêm nội hàm của nghị quyết Đại hội và các bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư với 8 nội dung cần tập trung chuẩn bị để văn kiện trình Đại hội lần thứ 13 để giúp cán bộ, đảng viên hiểu sâu sắc các nội dung, quan điểm của Đảng.

Tuyết Nga (UET-News)

Bài viết liên quan