Giao đề tài và phân công cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho học viên cao học khóa QH-2019 Khoa Điện tử – Viễn thông; QH-2018 (K25), QH-2019 (K26) Khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa; khóa QH-2017, QH-2018, QH-2019 Khoa Công nghệ Thông tin;

    Trường Đại học Công nghệ ban hành quyết định giao đề tài luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học khoa Điện tử – Viễn thông, khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa, khoa Công nghệ thông tin và giao nhiệm vụ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho các cán bộ có tên trong danh sách.

     Học viên có nhiệm vụ thực hiện và bảo vệ luận văn theo đúng Quy chế Đào tạo thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các quy định hiện hành khác của Trường Đại học Công nghệ. Cụ thể:

     – 05 học viên cao học khóa QH-2019 (K26) Khoa Điện tử – Viễn thông và giao nhiệm vụ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho các cán bộ (khoa Điện tử viễn thông).

    – 06 học viên cao học khóa QH-2018 (K25), QH-2019 (K26) Khoa Cơ học Kỹ thuật và Tự động hóa, và giao nhiệm vụ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho các cán bộ (khoa Cơ học kỹ thuật và tự động hóa).

    – 24 học viên cao học khóa QH-2017 (K24), QH-2018 (K25), QH-2019 (K26) Khoa Công nghệ Thông tin và giao nhiệm vụ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho các cán bộ (khoa Công nghệ thông tin).

    – Phân công cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ cho 25 học viên cao học khóa QH-2019 (K26) của Khoa Công nghệ Thông tin và giao nhiệm vụ hướng dẫn học viên xác định và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ cho các cán bộ. Các học viên (Danh sách) có nhiệm vụ liên hệ với giảng viên hướng dẫn để xác định và thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ. Học viên cần đăng ký tên đề tài, nội dung và kế hoạch nghiên cứu trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày có Quyết định.

Bài viết liên quan