Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ngày 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có công văn số 62/HD-ĐHCN yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên và người học thực hiện các nội

[Infographic] Hướng dẫn phòng, chống dịch và xử lý khi có trường hợp F0, F1, nghi ngờ mắc COVID-19 tại Trường Đại học Công nghệ

Bắt đầu

End

    Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, ngày 25/02/2022, Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có công văn số 62/HD-ĐHCN yêu cầu các đơn vị, cán bộ, giảng viên và người học thực hiện các nội dung dưới đây:

Thêm mô tả