Danh sách và hồ sơ các ứng viên Giáo sư – Phó Giáo sư tại Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ năm 2019

    Thực hiện Công văn số 128/HĐGSNN – VP ký ngày 05/7/2019 của Hội đồng Giáo sư nhà nước, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Hội đăng tải danh sách các ứng viên đã nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Công nghệ. Cụ thể:

TT Họ và tên Năm sinh Nam/Nữ Học hàm, học vị Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS Ngành, chuyên ngành Nơi làm việc Ghi chú
I. Ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư
I.1. Ngành CNTT
1 Hoàng Xuân Huấn 02/09/1954 Nam PGS.TS GS Công nghệ Thông tin Khoa CNTT, Trường ĐHCN
2 Hà Quang Thụy 17/08/1952 Nam PGS.TS GS Công nghệ Thông tin Khoa CNTT, Trường ĐHCN
I.2. Ngành Điện tử và Kỹ thuật máy tính
1 Tran Xuan Tu 19/09/1977 Nam PGS.TS GS Điện tử và Kỹ thuật MT Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN
I.3. Ngành Vật lý
1 Hoàng Nam Nhật 29/11/1962 Nam PGS.TS GS Vật lý Khoa VLKT&CNNN, Trường ĐHCN
2 Chử Đức Trình 27/11/1976 Nam PGS.TS GS Vật lý Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN
II. Ứng viên nộp hồ sơ xét đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư
II.1. Ngành CNTT
1 Nguyễn Hoài Sơn 09/08/1976 Nam TS PGS Công nghệ Thông tin Khoa CNTT, Trường ĐHCN
2 Lê Quang Minh 30/01/1978 Nam TS PGS Công nghệ Thông tin Viện CNTT, ĐHQGHN
3 Vũ Việt Vũ 25/11/1978 Nam TS PGS Công nghệ Thông tin Viện CNTT, ĐHQGHN
4 Nguyễn Trung Thành 01/12/1982 Nam TS PGS Công nghệ Thông tin Đại học Hải Phòng
II.2. Ngành Vật lý
1 Bùi Thanh Tùng 10/06/1981 Nam TS PGS Vật lý Khoa ĐTVT, Trường ĐHCN
2 Bùi Nguyên Quốc Trình 09/09/1980 Nam TS PGS Vật lý Trường ĐH Việt Nhật, ĐHQGHN

Bài viết liên quan