Danh sách sinh viên, cán bộ hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp và tên đề tài thực hiện của sinh viên khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa (bảo vệ đợt 1 năm 2019)

     Nhà trường ban hành Quyết định về việc duyệt danh sách sinh viên, cán bộ hướng dẫn và tên đề tài khóa luận tốt nghiệp cho 49 sinh viên đại học hệ chính quy ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử thuộc khoa Cơ học kỹ thuật và Tự động hóa theo danh sách đính kèm.

    Các cán bộ và sinh viên trong Danh sách có nhiệm vụ thực hiện và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp trong đợt 1 năm 2019 theo đúng Quy chế đào tạo đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội và các Quy đinh hiện hành khác của Trường Đại học Công nghệ.

Bài viết liên quan