Danh sách Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND và NGƯT lần thứ 15 năm 2020

   Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP  ngày 10 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” (Nghị định 27) và Công văn số 4300/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân (NGND), Nhà giáo Ưu tú (NGƯT) lần thứ 15 năm 2020. Trường Đại học Công nghệ (ĐHCN) đã có Công văn số 02/ĐHCN-TCCB ngày 06 tháng 01 năm 2020 về việc xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020; các đơn vị thuộc Trường ĐHCN đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm theo đúng Nghị định 27;

   Ngày 06 tháng 02 năm 2020, Tổ thư ký của Hội đồng đã tiến hành thẩm định hồ sơ các Nhà giáo đăng ký xét tặng danh hiệu bao gồm 06 hồ sơ (04 hồ sơ đề nghị NGND và 02 hồ sơ đề nghị NGƯT);

   Xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT là trách nhiệm của Nhà trường đồng thời cũng là trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động và người học trong toàn trường, Hội đồng đề nghị các đơn vị, tổ chức đoàn thể thông báo rộng rãi danh sách các Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 15 năm 2020.

STT Họ và tên Nhà giáo Đơn vị tín nhiệm Số phiếu tín nhiệm tại cấp Khoa
1. Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND
1 GS.TS. Bạch Gia Dương Khoa ĐTVT 32/33 (97%)
2 GS.TS. Nguyễn Năng Định Khoa VLKT&CNNN 14/14 (100%)
3 GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy Khoa CNTT 58/65 (89%)
4 PGS.TS. Hà Quang Thụy Khoa CNTT 65/65 (100%)
2. Nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGƯT
1 PGS.TS. Hoàng Xuân Huấn Khoa CNTT 64/65 (98%)
2 PGS.TS. Trần Xuân Tú Khoa ĐTVT 31/34 (91%)

          Các ý kiến phản ánh của các đơn vị và cá nhân xin gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT Trường ĐHCN năm 2020 thông qua email khanhtv@vnu.edu.vn hoặc trực tiếp về Phòng TCCB bằng văn bản, chậm nhất ngày 10/02/2020.

Phòng TCCB

Bài viết liên quan