1. Toàn bộ công trình khoa học xem chi tiết tại đây

2. Công trình khoa học gần đây:
Năm 2019
Năm 2018