Chuyên ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính

     Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Truyền dữ liệu và mạng máy tính có mục tiêu đào tạo cụ thể:

1. Mục tiêu chung

 • Đào tạo nhân lực ở trình độ thạc sĩ có chất lượng cao, có hiểu biết chuyên sâu về Truyền dữ liệu và mạng máy tính;
 • Mở rộng các hiểu biết về lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin;
 • Nâng cao khả năng nghiên cứu về Truyền dữ liệu và Mạng máy tính.

2. Mục tiêu cụ thể

– Về kiến thức:

 • Các kiến thức nâng cao về CNTT, đặc biệt là các kiến thức nâng cao về Mạng và truyền dữ liệu như an ninh mạng, các mạng không dây và di động, các vấn đề hiện đại về truyền dữ liệu và mạng máy tính.
 • Các kiến thức chuyên sâu về truyền dữ liệu và mạng máy tính, đặc biệt là các kiến thức về kiến trúc mạng, các tầng giao thức và ứng dụng mạng, các kiến thức về an ninh và quản trị mạng.

– Về năng lực:

 • Tự học để nắm bắt các công nghệ, công cụ, kỹ năng mới trong lĩnh vực truyền dữ liệu và mạng máy tính.
 • Tư duy logic tốt, có năng lực sáng tạo để tìm hiểu và đề xuất các giải pháp công nghệ cho các vấn đề về mạng và truyền dữ liệu (kiến trúc mạng, giao thức mạng, an ninh mạng).
 • Nghiên cứu chuyên sâu vào các vấn đề lý thuyết và công nghệ mới, có khả năng học lên tiến sĩ chuyên ngành truyền dữ liệu và mạng máy tính.

– Về kỹ năng thực hành:

 • Thiết kế, triển khai và quản trị các mạng máy tính.
 • Thiết lập các chính sách an toàn, bảo mật, đảm bảo tính an ninh, tin cậy của hệ thống mạng.
 • Thiết kế, phát triển và triển khai các dịch vụ và ứng dụng mạng.

– Về nghiên cứu:

      Học viên có khả năng tiếp tục nghiên cứu theo các hướng: quản trị mạng; an ninh mạng; mạng không dây và di động; các dịch vụ mạng; kiến trúc mạng; Tính toán phân tán; truyền thông đa phương tiện …

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Thạc sĩ ngành Truyền dữ liệu và Mạng máy tính

Bài viết liên quan