Chuyên ngành Kỹ thật viễn thông

      Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thật viễn thông có mục tiêu đào tạo cụ thể:

1. Mục tiêu chung:

        Chương trình đào tạothạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, có nền tảng mạnh về khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng tự nghiên cứu suốt đời, có khả năng tiếp tục học tập ở bậc đào tạo tiến sĩ tại các cơ sở đào tạo tiên tiến trên thế giới, đóng góp cho sự phát triển quốc gia và kinh tế toàn cầu.

2. Mục tiêu cụ thể:

  • Về kiến thức: Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật Điện, Điện tử và Viễn thông nói chung và chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông nói riêng.
  • Về kỹ năng: Học viên được củng cố và thành thục một số kỹ năng về phân tích, thiết kế và mô phỏng hệ thống, kỹ năng thực hành, làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình các vấn đề khoa học trong lĩnh vực liên quan.
  • Về năng lực: Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông, đồng thời có khả năng vận dụng thành thục kiến thức đó vào các hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, có thể tự cập nhật và nâng cao kiến thức thuộc chuyên ngành đào tạo sau khi tốt nghiệp.
  • Về nghiên cứu: Học viên được giảng về phương pháp luận nghiên cứu khoa học, được hướng dẫn các cách tiếp cận nghiên cứu, tư duy sáng tạo nhằm phát hiện những điểm mới và hướng giải quyết các vấn đề phát sinh thuộc chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông.

Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Thạc sĩ ngành Kỹ thuật viễn thông

Bài viết liên quan