Chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm

     Sau khi tốt nghiệp, các Thạc sĩ Công nghệ Thông tin (CNTT) chuyên ngành Kỹ thuật Phần mềm có hiểu biết một cách cơ bản và cập nhật về lĩnh vực phát triển phần mềm; có năng lực thực hành cao trong phát triển phần mềm; có khả năng quản lý các dự án phát triển phần mềm; có năng lực trong việc đảm bảo chất lượng cho các sản phẩm phần mềm; có năng lực nghiên cứu các vấn đề liên quan về công nghệ phần mềm.

     Học viên có khả năng tiếp tục nghiên cứu theo các hướng: tiến trình phát triển phần mềm (mô hình tiến trình, tiến trình phát triển phần mềm hướng thành phần, hướng đối tượng, hướng hình thức hóa); các vấn đề sử dụng lại trong phát triển phần mềm; tự động hóa trong phát triển phần mềm; quản lý dự án phần mềm (độ đo và ước lượng phần mềm, đảm bảo chất lượng phần mềm, phân tích rủi ro, lập lịch, quản lý cấu hình, v.v.), kiến trúc phần mềm, tái kỹ nghệ phần mềm; phát triển hệ thống thời gian thực, hệ thống nhúng; tương tác người máy và thiết kế giao diện, v.v.

    Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại CTĐT Thạc sĩ ngành Kỹ thuật phần mềm

Bài viết liên quan