Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật)

      Chương trình đào tạo thứ 2 trình độ đại học ngành CNTT (dành cho sinh viên ngành Vật lý kỹ thuật)có mục tiêu đào tạo cụ thể:

1. Về kiến thức

      Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ thông tin, cũng như được định hướng một số vấn đề hiện đại tiệm cận với kiến thức chung về Công nghệ thông tin của thế giới.

2. Về kỹ năng

     Đào tạo kỹ năng thực hành cao trong hầu hết các lĩnh vực của Công nghệ thông tin, cho phép sinh viên tốt nghiệp dễ dàng hòa nhập và phát triển trong môi trường làm việc mới. Ngoài ra, trang bị cho sinh viên kỹ năng tự học tập, nghiên cứu, làm việc theo nhóm và kỹ năng giao tiếp. 

      3. Về thái độ

     Bồi dưỡng phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, nghiêm túc, có Pháp luật và đạo đức nghề nghiệp trong CNTT về bảo vệ thông tin, bản quyền, có tinh thần làm việc theo nhóm, rèn luyện thường xuyên tính kỷ luật và khả năng giao tiếp.

      Xem nội dung khung chương trình chi tiết tại 543.dt.pdf. VLKT-CNTT.

Bài viết liên quan