Cho phép học viên Trần Văn Hiến, Đặng Minh Công, Vũ Ngọc Linh và Nguyễn Hoài Nam nghỉ học có thời hạn

        Nhà trường thông báo Quyết định số 851/QĐ-CTSV và Quyết định số 852/QĐ-CTSV ngày 6/9/2017; Quyết định số 864/QĐ-CTSV và Quyết định số 865/QĐ-CTSV ngày 8/9/2017 về việc cho phép học viên Đặng Minh Công, học viên Trần Văn Hiến, học viên Vũ Ngọc Linh và học viên Nguyễn Hoài Nam nghỉ học có thời hạn. Chi tiết nội dung văn bản trong Quyết định: Đặng Minh CôngTrần Văn HiếnVu Ngoc Linh KTPM và Nguyen Hoai Nam KTPM

Bài viết liên quan