Chấm dứt quá trình đào tạo đối với các sinh viên đại học hệ chính quy và sinh viên chương trình đào tạo bằng kép đã hết thời gian học tập tối đa

     Nhà trường đã ban hành các Quyết định về việc chấm dứt quá trình đào tạo đối với 53 sinh viên đại học hệ chính quy thuộc các khóa QH-2011-I/CQ và QH-2012-I/CQ vì đã hết thời gian học tập tối đa kể từ ngày ban hành Quyết định ở Trường Đại học Công nghệ và 07 sinh viên đại học hệ chính quy chương trình đào tạo bằng kép thuộc các khóa QH-2013-I/CQ và QH-2015-I/CQ vì đã hết thời gian học tập tối đa kể từ tháng 01/2019 ở Trường Đại học Công nghệ.

      – Các sinh viên có tên ở Danh sách SV đại học hệ chính quy thuộc các khóa QH-2011-I/CQ và QH-2012-I/CQ được cấp Giấy chứng nhận điểm các môn học đã tích lũy trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ, không được hưởng các quyền lợi và không phải thực hiện nghĩa vụ của sinh viên Trường Đại học Công nghệ kể từ ngày ban hành Quyết định này.Trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ban hành Quyết định này, các sinh viên có trách nhiệm đến Trường Đại học Công nghệ làm thủ tục nhận lại Hồ sơ sinh viên của mình.

      – Các sinh viên có tên ở Danh sách SV đại học hệ chính quy CTĐT bằng kép thuộc các khóa QH-2013-I/CQ và QH-2015-I/CQ được cấp Giấy chứng nhận điểm các môn học đã tích lũy trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Công nghệ, không được hưởng các quyền lợi và không phải thực hiện nghĩa vụ của sinh viên Trường Đại học Công nghệ kể từ tháng 01/2019.

Bài viết liên quan