Th10
15

Hướng dẫn thực hiện quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Thông tư 35/2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ TÀI CHÍNH Số: 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014                               THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Th11
11

Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học theo Quyết định 66/2013/QĐ-TTg

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 66/2013/QĐ-TTg   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ […]

Bởi Tuyết Nga | Quy chế, qui định
Chi tiết
Trang 2 của 212