Th9
11

Ngành Công nghệ thông tin hệ chất lượng cao

1. Mục tiêu chung 1.1. Về kiến thức        Trang bị các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về Công nghệ Thông tin. Các kiến thức này được nâng cao và một số trong đó đạt trình độ chung của khu vực và quốc tế. Trang bị thêm các kiến thức hiện […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử Truyền thông hệ Chất lượng cao

       Chương trình nhằm đào tạo các cử nhân kỹ thuật ngành Công nghệ kĩ thuật Điện tử, Truyền thông (CNĐTTT) với nền tảng mạnh về các khoa học và công nghệ liên quan, có khả năng đóng góp cho xã hội bằng sự sáng tạo, kinh doanh và lãnh đạo. Mục tiêu […]

Chi tiết
Th7
27

Ngành Khoa học máy tính hệ Chất lượng cao

1. Về kiến thức        Sinh viên ra trường, cử nhân ngành KHMT được trang bị kiến thức có hệ thống và hiện đại, phù hợp với các chương trình đào tạo tiên tiến trên thế giới.         Kiến thức tổng hợp về toán, khoa học tự nhiên, khoa học xã […]

Chi tiết