Cập nhật tình hình việc làm sinh viên khóa QH-2016 sau 1 năm ra trường

   Thực hiện công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31/08/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 2789/ĐHQGHN-CT&CTHSSV ngày 20/9/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc triển khai khảo sát, xây dựng báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp năm 2021, Trường Đại học Công nghệ đã thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên khóa QH-2016 tốt nghiệp và báo cáo ĐHQGHN tại công văn số 511/ĐHCN-CTSV ngày 9/11/2021. Đến thời điểm hiện tại, Nhà trường nhận được thêm một số phản hồi về tình hình việc làm của các sinh viên khóa QH-2016. Do đó, Nhà trường cập nhật tình hình việc làm của sinh viên khóa QH-2016 sau một năm ra trường như trong Phụ lục.

    Trân trọng thông báo./.