Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên K57 tốt nghiệp

      Thực hiện công khai tình hình khảo sát việc làm của sinh viên theo yêu cầu của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT. Báo cáo khảo sát cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên. Trên cơ sở đó Trường Đại học Công nghệ bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm. Nhà trường thông báo kết quả cụ thể tại Danh sach K57 tot nghiep 1 nam gui cac khoa_bao cao theo mau.

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC KHẢO SÁT NĂM 2017

Trình độ đào tạo: Đại học

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Chử Đức Trình; Điện thoại: 02437547461; Email: trinhcd@vnu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

TT

Ngành đào tạo (*)  

 

 

 

Tổng số SVT N

Chia theo giới tính  

 

Tổng số SVT N

được khảo sát có phản hồi

Chia theo tình trạng việc làm  

 

 

 

Tỷ lệ SVTN có việc làm(**)

SL SVTN có việc làm chia theo khu vực làm việc
 

 

 

 

Mã ngành

 

 

 

 

Tên ngành

 

 

 

 

 

Nam

 

 

 

 

 

Nữ

 

 

 

SL SVTN

có việc làm

SL SVTN

chưa có việc làm nhưn g  đang học

nâng cao

 

 

 

 

SL SVTN

chưa có việc làm

 

 

 

 

Khu vực nhà nước

 

 

 

 

Khu vực tư nhân

 

 

 

Liên doanh nước ngoài

 

 

 

 

Tự tạo việc làm

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)
 

1

52480

101

Khoa

học máy tính

 

39

 

33

 

6

 

35

 

31

 

4

 

0

 

100%

 

5

 

13

 

10

 

3

2 52480

201

CNTT 137 116 21 123 112 4 7 94% 6 56 44 6
 

3

 

52480

104

Hệ thống thông

tin

 

15

 

10

 

5

 

14

 

14

 

0

 

0

 

100%

 

2

 

7

 

5

 

0

4 52510

302

CN ĐT-

VT

58 47 11 49 47 0 2 96% 12 10 25 0
5 52520

101

Cơ học

kỹ thuật

18 17 1 17 14 0 3 82% 2 5 6 1
 

6

52510

203

CNKT

Cơ điện tử

 

60

 

56

 

4

 

53

 

49

 

2

 

2

 

96%

 

4

 

2

 

40

 

3

7 52520

401

Vật lý

kỹ thuật

40 32 8 36 31 5 0 100% 1 12 17 1
Tổng cộng: 367 311 56 327 298 15 14 96% 32 105 147 14

Ghi chú:
(*) Trường hợp các ngành chưa có mã ngành thuộc danh mục cấp IV đề nghị ghi rõ tên chương trình đang đào tạo trong cột tên ngành

(**)Tỷ lệ SVTN có việc làm được tính theo công thức: (SL SVTN có việc làm+ SL SVTN đang học nâng cao/ tổng số SVTN được khảo sát có phản hồi*100

Bài viết liên quan