Các quyết định về học phí của SV, HVCH và NCS năm học 2021-2022

Căn cứ Quy định về Tổ chức và Hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo”;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN ngày 19/7/2016 ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN;

Căn cứ công văn số 2965/ĐHQGHN-KHTC ngày 05/10/2021 về việc “Hướng dẫn thực hiện Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021”;

Căn cứ vào khung chương trình đào tạo đại học tại Trường Đại học Công nghệ đã được phê duyệt và áp dụng;

Trường ĐH Công nghệ đã ban hành:

Định mức học phí của sinh viên đại học hệ chuẩn, hệ CLC TT 23, năm học 2021-2022.

Định mức học phí của học viên cao học, nghiên cứu sinh, năm học 2021-2022.

Quyết định giảm 5% học phí trong HKI năm học 2021-2022 cho toàn thể người học trường Đại học Công nghệ.

Bài viết liên quan