Danh sách điều chỉnh thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của các học viên cao học bảo vệ đợt tháng 11+12/2019

    Căn cứ Quy định về Tổ chức và hoạt động của Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 3568/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/10/2014 của Giám đốc ĐHQGHN quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc ĐHQGHN;

    Căn cứ Quy chế về Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Công nghệ, ban hành theo Quyết định số 520/QĐ-ĐHCN, ngày 19/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ;

    Căn cứ Quy chế Đào tạo Thạc sĩ ở Đại học Quốc gia Hà Nội, ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 10/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

    Căn cứ Quyết định số 827/QĐ-ĐT ngày 01/11/2016 của Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ, về việc thu học phí trong thời gian đào tạo kéo dài đối với bậc sau đại học;

    Căn cứ đề nghị của các Học viên cao học trường Đại học Công nghệ;

    Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên, Ngày 07/01/2020, trường ĐHCN đã ban hành QĐ điều chỉnh thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của các học viên cao học bảo vệ đợt tháng 11+12/2019, có tên trong các Danh sách điều chỉnh thu học phí học kỳ I năm học 2019-2020 của các học viên cao học.

Bài viết liên quan