Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hồng Khánh

     Tên đề tài luận án: Phương pháp sử dụng lôgic giải tích không chắc chắn và tính không nhất quán trong tích hợp tri thức và ứng dụng

Họ và tên:   Nguyễn Thị Hồng Khánh                            Giới tính: Nữ

Ngày sinh:  25/01/1982                                                    Nơi sinh:  Hải Dương

       Quyết định công nhận NCS số 1138/QĐ-CTSV ngày 18/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Chuyên ngành đào tạo: Hệ thống thông tin                   Mã số: 9480104.01    

      Tên đề tài luận án:   Phương pháp sử dụng lôgic giải tích không chắc chắn và tính không nhất quán trong tích hợp tri thức và ứng dụng

Cán bộ hướng dẫn:   PGS.TS. Hà Quang Thụy, Trường Đại học Công nghệ

                                         PGS.TSKH. Nguyễn Anh Linh, Trường Đại học Tổng hợp Vác-sa-va, Ba Lan

Tóm tắt luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Hồng Khánh

Bài viết liên quan