Danh sách SV/HVCH/NCS chưa nộp học phí (tính đến ngày 05/12/2018)

    Phòng KHTC thông báo danh sách SV/HVCH/NCS chưa nộp học phí (tính đến ngày 05/12/2018), đề nghị cấm thi/cấm báo cáo tiến độ. Đề nghị các SV/HVCH/NCS có tên trong các danh sách đính kèm khẩn trương nộp học phí tại phòng KHCT (101b E3).

Nợ HP CH_06.12

Nợ HP ĐH chuẩn_06.12

Nợ HP ĐH CLC_06.12

Nợ HP NCS_06.12

Bài viết liên quan