Giảng dạy

 


Kỹ thuật điều khiển (Control system design)

Xử l tn hiệu số (Digital signal processing)

Vi xử l (Microprocessor)

Cc hệ vi cơ điện tử v ứng dụng (MEMS and its applications)

Thực tập chuyn đề (Specialized practice)

Tn hiệu v hệ thống (Signals and Systems)

Xử l tn hiệu nng cao (cao học)

Một số vấn đề hiện đại trong kỹ thuật điện tử (cao học)

Điện tử y sinh (cao học)

Một số vấn đề hiện đại trong kỹ thuật điện tử (NCS)

 

 

 

 

 

 


Cập nhật: 01.01.12