Tin tức cập nhật

 

Lưu ư: Các đ/c xem thông tin ở mục dưới

 

Thời gian

Hoạt động

 

PV Tạp chí TDH 10 năm nh́n lại P1

 

Phỏng vấn nhân dịp 10 năm ĐHCN

 

năng mềm cho nhà khoa học

 

Tại sao bài báo khoa học bị từ chối?  (st)

 

How to write a research paper

 

MAC layer_structure and QoS support

 

Rank-Deficiency in Indoor MIMO

 

Introduction on finding DOA-MUSIC algorimth

 

Ứng DỤng ThuẬt Toán Music Trong ViỆc Xác ĐỊnh VỊ Trí Tàu ThuyỀn Đánh LoẠi VỪa NhỎ HoẠt ĐỘngVùng Ven BiỂn

 

Cài đặt, sử dụng Latex

 

Sử dụng Latex tiếng Việt

 

Về khả năng phát triển một hệ thống dẫn đường tích hợp cho tàu thuỷ